přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.244 Antické památky Řecka, Turecka + ostrov Chios

PA060927

Zájezd za poznáním antických památek Řecka a Turecka, spojený s návštěvou Egejského ostrova Chios s klášterem Nea Moní, mastixovými vesničkami a odpočinkem na plážích.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odjezd z ČR v poledních hodinách do Itálie.

2.den (): Nalodění na trajekt do Řecka.

3.den (): Vylodění v Patrasu, odjezd do Olympie, cestou zastávka u hradu Chlemoútsi, zvaný též hrad TORNESI. Ubytování.

4.den (): Starověká OLYMPIE (UNESCO), jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku. Průjezd vnitrozemím Peloponésu do NAFPLIA u Argolského zálivu, město pod pevností Palamídi. Ubytování v TOLU.

5.den (): MYKÉNY (UNESCO), hlavní středisko mykénské kultury, opevněný palácový komplex. Starověký TÍRYNS, akropole s kyklopskými hradbami. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Návrat do Tola, pobyt u moře.

6.den (): Starověký KORINT se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám). ATHÉNY (UNESCO), Akropolis (chrám Athény Niké, Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora aj. Večer nalodění na trajekt v přístavu PIREUS, noční plavba na ostrov Chios.

7.den (): Ráno vylodění na ostrově CHIOS v Egejském moři. Ranní městečko CHIOS, stará čtvrť kolem janovského hradu, nábřeží s minaretem. Návštěva klášteru NEA MONÍ (UNESCO) zlaté mozaiky z 11. stol. a úchvatná vesnice AVGÓNYMA se středověkou věží a arkádami. Ubytování v přímořském letovisku, pobyt u moře.

8.den (): Dopoledne výlet do jižní části Chíu, středověké vesnice s originální pevnostní architekturou „MASTIXOVÉ VESNIČKY“, název podle středověkého obchodu s léčivou pryskyřicí mastix. ARMOLIA, dílny s tradiční i moderní keramikou. PYRGI, unikátní a jedinečná sgrafitová výzdoba. MESTÁ, nejzachovalejší „mastixová“ vesnice. Návrat na hotel, pobyt u moře.

9.den (): Ráno přejezd krátkým trajektem (cca 1 hod.) do Turecka. Navštívíme SELCUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti, bazilika sv. Jana. EFES, archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa - Artemidina chrámu. Slavičí vrch - místo posledního pobytu P. Marie. Ubytování v oblasti Kusadasi, pobyt u moře.

10.den (): PRIENE, vykopávky antického města, DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT, starověké město s dominujícím divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny. Návrat na ubytování.

11.den (): Velkolepá akropole PERGAMON, antické město z 2. stol. př. n. l. Starodávná TRÓJA (UNESCO), jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit. Ubytování.

12.den (): Přejedeme Dardanelskou úžinou z Asie do Evropy, zastávka v EDIRNE, brána Orientu, Selimova mešita, Stará mešita, bazar. Nocleh v Sofii.

13.den (): Po snídani odjezd do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách 13.6.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu klim. busem
 • trajekt z Itálie do Řecka – 4lůžk. kajuty
 • trajekt na ostrov Chios – 4lůžk. kajuty
 • trajekt do Turecka
 • 9x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 9x snídani, 6x večeři
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Pireus – Chios (příplatek: 690 Kč)
 • 2lůžk. kajuta na trajektu Itálie – Patras (příplatek: 890 Kč)
 • 1lůžk. pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí